Sociolaboral

Serveis en matèria sociolaboral:

  • Assessorament per a la contractació laboral.
  • Gestió d'altes, baixes i variacions de treballadors.
  • Ompliment i legalització de contractes de treball i les seves prorrogues.
  • Tasques habituals d'elaboració dels fulls de salari i liquidacions a la Seguretat Social
  • Liquidació mensual / trimestral i resum anual de les retencions d'IRPF.
  • Emissió dels certificats anuals d'ingressos i retencions.
  • Control baixes i parts d'incapacitat temporal.
  • Representació davant la Inspecció de Treball i actes de conciliació.
  • Informació puntual de les modificacions i aplicació de convenis, normativa laboral, etc.