SERVEIS EN L'ÀMBIT SOCIETARI / COMPTABLE

  • Assessorament mercantil, comptable i tributari.
  • Confecció de la comptabilitat.
  • Liquidacions periòdiques i resums anuals dels diferents tributs.
  • Declaració de l'Impost de Societats.
  • Formulació i dipòsit de comptes anuals davant el Registre Mercantil.
  • Legalització dels llibres oficials societaris.
  • Representació davant l'administració tributària, per atendre tot tipus de requeriments i inspeccions.
  •  Recursos i reclamacions.