Societats hòlding i grups familiars

Quan un grup familiar organitza les seves empreses a través d’una societat matriu amb filials, és convenient que el familiar que desenvolupa funcions directives ho faci des de la societat hòlding i no des d’alguna de les filials.

Societats hòlding i grups familiars

Quan es transmeten participacions d’una empresa familiar per herència o donació, és possible aplicar una reducció del 95% en l’impost sobre successions i donacions, sempre que es compleixin certs requisits:

  • Un d’aquests requisits consisteix en què algun membre de la família exerceixi funcions de direcció a l’empresa i que per fer-ho percebi una retribució que representi més del 50% del total dels seus rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
  • I per al còmput d'aquest 50%, s'exclouen les retribucions que puguin obtenir-se d'altres empreses que també gaudeixin dels beneficis de l'empresa familiar.

Doncs bé, segons una sentència recent del Tribunal Suprem, si la retribució s'obté d'una empresa en la qual els socis participen de forma indirecta, aquesta retribució no queda exclosa a efectes de computar aquest 50%.

 

Per exemple, si diversos familiars són propietaris d’una hòlding que participa en diverses filials, perquè siguin aplicables els incentius de l’empresa familiar a tot el grup, el directiu hauria de percebre la major part de les seves remuneracions de la hòlding, no d’una de les filials.

 

 

Els nostres fiscalistes analitzaran les conseqüències d’aquesta sentència en el vostre cas concret, a fi que pugueu seguir aplicant els incentius de l’empresa familiar.