Paga extra de Nadal

Recordeu algunes situacions que poden incidir en la quantitat de l’extra de Nadal.

Paga extra de Nadal

Els vostres empleats han de cobrar les pagues extres de manera proporcional al temps treballat durant el període de meritació. Per tant, tingueu en compte algunes situacions que incideixen en l’import d’aquestes pagues extres:

  • Si un empleat no treballa durant tot aquest període —per absències injustificades, per exemple—, la seva extra es redueix.
  • De la mateixa manera, els empleats amb jornada reduïda cobren l’extra en proporció a la seva jornada. Per tant, si un treballador ha tingut diversos coeficients de jornada durant l’any, la seva extra es calcula segons la mitjana de jornada treballada durant el període de meritació.
  • Si teniu empleats que s’han vist afectats per un ERTO, no tindran dret a cobrar la part de l’extra proporcional al temps en què el contracte laboral s’hagi vist afectat per aquesta situació, tret que hagueu pactat algun tipus de complement.
  • Si un empleat ha estat de baixa, podreu descomptar-li de la extra la part proporcional que correspongui al temps de IT, excepte si el seu conveni l’obliga a complementar-la. Tingueu en compte que durant la baixa el treballador cobra una prestació segons la seva base de cotització, i com que aquesta inclou la prorrata de pagues, realment durant la IT ja les ha cobrat.
  • La vostra empresa també pot descomptar de les extres la part del temps que un treballador hagi estat en vaga (descompte que s’ha d’efectuar al moment d’abonar la paga).

 

 

 

El nostre departament laboral resta a la vostra disposició per a qualsevol dubte que se us plantegi en matèria de gestió de nòmines, contractes laborals i recursos humans.